Algemene verkoopsvoorwaarden
✓ Levering naar meer dan 1000 makelaars
✓ Hoge kwaliteit producten
✓ Laagste prijsgarantie
✓ Zeer korte levertijden

1 Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van 123 Immoborden en alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen met 123 Immoborden. De wederpartij van 123 Immoborden wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met: de opdrachtgever.

1.2
123 Immoborden wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1
Aanbiedingen en offertes van 123 Immoborden zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2
Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen kleuren of andere indicaties welke 123 Immoborden verstrekt binden 123 Immoborden niet. Deze hebben slechts het karakter van een aanduiding bij benadering.

2.3
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestuurder van 123 Immoborden of een door 123 Immoborden daartoe bijzonder gevolmachtigde de bestelling c.q. opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dan wel door ondertekening van de aanbieding of offerte afkomstig van 123 Immoborden door opdrachtgever wanneer deze de strekking heeft om als schriftelijke vastlegging van de met opdrachtgever gemaakte afspraken te dienen. Wanneer partijen dit nalaten, maar de opdrachtgever instemt dat 123 Immoborden een aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht, wordt de inhoud van de aanbieding of offerte geacht tussen partijen te zijn overeengekomen.

2.4
Meer- of minderwerk bindt 123 Immoborden pas nadat deze schriftelijk door 123 Immoborden zijn bevestigd.

3 Prijzen en zekerheidstelling

3.1
Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en portokosten en/of andere op de zaken als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de aanbieding of offerte dan wel orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2
123 Immoborden is gerechtigd om voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven prijzen in geval van nadien ingetreden wijzigingen in kostprijsbepalende factoren met inachtneming van de gewijzigde bedragen te verhogen.

3.3
Indien de prijzen voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet zijn vastgesteld, zijn de door de opdrachtgever verschuldigde prijzen de in de prijslijsten c.q. op de webshop van 123 Immoborden vermelde prijzen die gelden op de dag der levering c.q. de dag van voltooiing van het werk of de dienst.

3.4
123 Immoborden is gerechtigd van de opdrachtgever vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en leveringen op te schorten tot de opdrachtgever genoegzaam zekerheid voor betaling heeft verstrekt. 123 Immoborden is niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever door deze vertraging te lijden schade.

4 Uitvoering van de overeenkomst, levering, afwijkingen en deugdelijkheid

4.1
123 Immoborden is gehouden de opdracht naar beste kunnen en zorgvuldig uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. 123 Immoborden is gerechtigd om de opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren.
123 Immoborden is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel een door deze ingeschakelde derde verstrekte teksten (inhoudelijk of taalkundig) en beeldmateriaal noch voor de deugdelijkheid van de daarbij gebruikte digitale bestanden/gegevensdragers. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake van alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan.

4.2
Opdrachtgever is gehouden de door 123 Immoborden ter controle ter beschikking gestelde (druk)proeven zorgvuldig en omgaand op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan 123 Immoborden te doen toekomen. Goedkeuring van de proeven dan wel het nalaten om tijdig aan de controleverplichting te voldoen, geldt als erkenning dat 123 Immoborden de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.

4.3
De opdrachtgever houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals getoond op een beeldscherm bij de opdrachtgever, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming.

4.4
Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan.

4.5
De opdrachtgever kan op eigen verzoek tegen een vooraf vastgestelde vergoeding een sample toegestuurd krijgen met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de opdrachtgever de kwaliteit en kleuren beoordelen. Bestelt de opdrachtgever drukwerk zonder een sample te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de kwaliteit en kleuren behalve in het kader van de garantie zoals genoemd in artikel 8.

4.6
123 Immoborden zal zich inspannen binnen de aangegeven termijn de opdracht uit te voeren, doch is niet gehouden om binnen die termijn de opdracht te hebben volbracht. Een opgegeven leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en is enkel indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.7
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, tot opschorting of niet nakoming van diens verplichtingen of tot ontbinding van de overeenkomst van opdracht.

4.8
123 Immoborden is gerechtigd een bestelling in zijn geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten af te leveren. In het laatste geval is 123 Immoborden gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de opdrachtgever niet wordt betaald en/of de opdrachtgever aan andere verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of eerdere overeenkomsten niet voldoet, is 123 Immoborden gerechtigd om de overeenkomst(en) voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de opdrachtgever, te ontbinden met behoud van het recht van 123 Immoborden op schadevergoeding en zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of anderszins kan doen gelden.

4.9
Als datum van levering wordt aangemerkt de dag van verzending van de zaken dan wel de dag van in kennis stelling als bedoeld in lid 8 van dit artikel.

4.10
Als is overeengekomen dat 123 Immoborden voor transport van de zaken zorg draagt, zullen deze, indien de plaats van aflevering niet expliciet is vastgelegd, door 123 Immoborden bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden naar het bij 123 Immoborden bekende adres van de opdrachtgever. De zaken reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever ook indien de opdracht tot vervoer door of namens 123 Immoborden wordt gegeven. Tenzij de opdrachtgever 123 Immoborden tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor rekening van de opdrachtgever te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd. De opdrachtgever is verplicht de zaken, na aankomst van het vervoermiddel, zo snel mogelijk te lossen.

4.11
Indien de opdrachtgever verzuimt de zaken de zaken op de in lid 7 of 8 genoemde momenten in ontvangst te nemen geraakt de opdrachtgever reeds daardoor in verzuim. 123 Immoborden is dan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan. De opdrachtgever is verplicht aan 123 Immoborden de opslagkosten volgens het bij 123 Immoborden gebruikelijke dan wel het aan 123 Immoborden in rekening gebrachte tarief te vergoeden. De opdrachtgever is niet bevoegd betaling van deze zaken te weigeren wegens nog niet plaats- gehad hebbende levering.

4.12
Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

  • oplage tot 500 eenheden:10%
  • oplage van 500 en meer: 5%.

4.13
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

4.14
De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.

4.15
Indien niet terstond uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering van de zaken over de afgeleverde hoeveelheid schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend. Indien de opdrachtgever bij het in lid 14 bedoelde onderzoek en controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan 123 Immoborden te melden. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen 123 Immoborden terzake van die tekortkomingen.

4.15
Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor opdrachten die omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken.

5 Eigendomsovergang en -voorbehoud

5.1
Behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de opdrachtgever overgaan op het in artikel 4 bedoelde tijdstippen van levering.

5.2
a. 123 Immoborden behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien 123 Immoborden in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van 123 Immoborden geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die 123 Immoborden tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomst jegens 123 Immoborden.
b. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

c. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 123 Immoborden te bewaren.

d. Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens
123 Immoborden tekortschiet of 123 Immoborden goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is 123 Immoborden gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

5.3
Na het voltooien van de opdracht zal 123 Immoborden niet gehouden zijn tot enige bewaarplicht met betrekking tot de bij de opdracht behorende voortbrengselen.

6 Kwaliteit en reclames

6.1
123 Immoborden staat er niet voor in dat door 123 Immoborden verkochte zaken, verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan 123 Immoborden kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.2
De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd, opgeleverd of verricht niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij 123 Immoborden daarvan niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld en in ieder geval nadat zes maanden na aflevering van de zaken, oplevering van het werk c.q. de voltooiing van de diensten zijn verstreken.

6.3
Een reclame betreffende geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van 123 Immoborden op te schorten.

7 Garantie

7.1
Van iedere garantie op door 123 Immoborden geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering door UV invloed of weersomstandigheden), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.

7.2
Op de door 123 Immoborden verkochte en geleverde zaken waarop fabrieksgarantie wordt verleend zijn uitsluitend de betreffende fabrieksgarantie voorwaarden van toepassing.

7.3
Voor de overige door 123 Immoborden verkochte en geleverde zaken gelden de navolgende garantievoorwaarden:

a. 123 Immoborden garandeert uitsluitend geleverde nieuwe zaken gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van aflevering.

b. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos vervangen, repareren of herstellen
dan wel het terugbetalen van de in rekening gebrachte prijs -zulks naar keuze van MSB- van de defecte zaak of het defecte onderdeel, voor zoveel het defect is te wijten aan ondeugdelijke materialen of constructie.

c. Geen aanspraak op enigerlei garantie bestaat indien de door 123 Immoborden geleverde zaak door de opdrachtgever c.q. een derde niet in overeenstemming met de handleiding of instructies van 123 Immoborden dan wel overigens onjuist of onoordeelkundig is gemonteerd of ingebouwd dan wel -indien een vrijgave van de door 123 Immoborden geleverde zaak is vereist – het betreffende vrijgave document niet door de betreffende opdrachtgever c.q. derde aan 123 Immoborden wordt getoond.

d. De aanspraak op garantie vervalt indien:

1. de opdrachtgever niet onverwijld na het constateren van het defect 123 Immoborden daarvan in kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen nadat bij 123 Immoborden is gereclameerd, 123 Immoborden in de gelegenheid stelt het defect te constateren en te verhelpen;

2. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van 123 Immoborden om de defecte zaak of het
defecte onderdeel franco naar 123 Immoborden te zenden;

3. de opdrachtgever of derden -zonder voorkennis en toestemming van 123 Immoborden werkzaamheden hebben verricht aan de door 123 Immoborden geleverde of bewerkte zaak, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan;

4. het defect het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, onvoldoende onderhoud, slijtage of beschadiging;

5. de zaak niet in overeenstemming met zijn bestemming is c.q. wordt gebruikt;

6. het defect het gevolg is van:

  • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen
  • in overleg met opdrachtgever gebruikte materialen, respectievelijk zaken
  • materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.

7.4
a. 123 Immoborden garandeert de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van voltooiing van de werkzaamheden.

b. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos verhelpen van binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen.

c. Geen garantie wordt verstrekt op noodreparaties en op voorlopige reparaties.

8 Overmacht

8.1
Van overmacht aan de zijde van 123 Immoborden is sprake, indien 123 Immoborden verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, defecten aan transport- middelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van 123 Immoborden als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van 123 Immoborden ontstaan.

8.2
Een overeengekomen (af)leveringstermijn of termijn voor de uitvoering van werkzaamheden of diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke 123 Immoborden door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven.

8.3
Indien door overmacht de aflevering of de uitvoering van werkzaamheden of diensten meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, zijn zowel 123 Immoborden als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst -voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.

8.4
Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de opdrachtgever aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden c.q. diensten door de opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden c.q. diensten. In dit laatste geval heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering c.q. werkzaamheden of diensten meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was, voor rekening en risico van de opdrachtgever, naar 123Makelaarsborden terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.

9 Industriële en intellectuele eigendomsrechten

9.1
123 Immoborden is in het kader van een opdracht niet gehouden om te onderzoeken- en niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteurs- of modelrechten, octrooien, licenties en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden als gevolg van gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen e.d.
De opdrachtgever vrijwaart 123 Immoborden ter zake aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op deze rechten.

9.2
123 Immoborden is te allen tijde gerechtigd het door haar in het kader van een opdracht vervaardigde werk voor opdrachtgever te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie tenzij zwaarwegende- en voor123 Immoborden kenbare belangen dit beletten.

10 Facturering en betaling

10.1
123 Immoborden is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of diensten.

10.2
De opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 14 dagen na factuur- datum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen.

10.3
De in rekening gebrachte prijs is evenwel, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, te allen tijde terstond opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

10.4
De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.

10.5
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

10.6
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van €75,–. 123 Immoborden is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.

10.7
De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1
Behoudens wat betreft de verplichting van 123 Immoborden uit hoofde van de in artikel 7 aangeduide garantie is123 Immoborden niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de opdrachtgever of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met 123 Immoborden gevoerde onderhandelingen, een met 123 Immoborden aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van 123 Immoborden, een door 123 Immoborden gedaan beroep op overmacht of een door 123 Immoborden geleverde of herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij

a. 123 Immoborden ter zake schade verzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;

b. de opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer bestuurders van 123 Immoborden.

11.2
Opdrachtgever vrijwaart 123 Immoborden voor alle schade die mocht ontstaan doordat opdrachtgever niet adequaat heeft zorg gedragen voor eventueel benodigde vergunningen dan wel door deze niet aan andere wettelijke of andere vereisten is voldaan.

11.3
Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door 123 Immoborden te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding -inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de betreffende bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan 123 Immoborden heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat 123 Immoborden nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.4
In alle gevallen waarin 123 Immoborden een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

11.5
De opdrachtgever zal 123 Immoborden op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op 123 Immoborden ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

12 Ontbinding

12.1
123 Immoborden kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden -zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn en onverminderd het recht van 123 Immoborden schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen – ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkings-bevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

12.2
In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de opdrachtgever aan 123 Immoborden verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, ter- stond en ten volle opeisbaar.

13 Hoofdelijkheid

13.1
Indien de opdrachtgever uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens 123Makelaarsborden voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

14 Verbod overdracht en verpanding rechten en/of verplichtingen

14.1
De opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit enige overeenkomst met 123 Immoborden alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van 123 Immoborden overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde.

14.2
Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan vorderingen van opdrachtgever op 123 Immoborden, uit welken hoofde ook, aan een derde te verpanden tenzij 123 Immoborden daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. 123 Immoborden kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.

15 Geheimhouding

15.1
De opdrachtgever zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

16 Verval vorderingsrechten

16.1
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van opdrachtgever jegens 123 Immoborden uit hoofde van of samenhangend met een bestelling of opdracht -waartoe te rekenen vorderingen tot vergoeding van schade en/of boetes- in ieder geval twee jaar na de dag waarop de betreffende geleverde zaak, verrichte werkzaamheid en/of verleende dienst waarmee de vordering verband houdt aan opdrachtgever is gefactureerd tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

17 Conversie en bepalingen die van kracht blijven

17.1
Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

17.2
Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1
Op alle rechtsverhoudingen tussen 123 Immoborden en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.